CEES en de Ondernemingsraad

“Goed overleg tussen ondernemingsraad en bestuurder kenmerkt zich door oplossingsgerichtheid van partijen, respect voor en vertrouwen in elkaar en het zich houden aan gemaakte afspraken. Een dergelijk overleg vóór-onderstelt een positieve grondhouding t.a.v.  medezeggenschap, niet alleen van de zijde van de directie/bestuurder en diens netwerk, ook de Ondernemingsraad dient bereid te zijn om het overleg op basis van ‘poldercriteria’ mede inhoud en vorm te geven” geeft de conclusie uit een onderzoek onder 200 WOR-bestuurders en 216 Medezeggenschapsorganen in opdracht van het Ministerie van SoZaWe weer.

Goede medezeggenschap is van bedrijfsbelang. OR-leden en directie/bestuurder hebben zowel samen als ieder vanuit de eigen invalshoek hun inbreng. Leidend hierbij is ‘informeel waar mogelijk, formeel waar noodzakelijk’

Het is van belang, dat de ondernemingsraad als volwaardig gesprekspartner van de directie gezien wordt.

Dat ontstaat echter niet zomaar. Het is vaak een lange weg van ontwikkeling, van vallen en opstaan alvorens een ondernemingsraad uiteindelijk als volwaardig gesprekspartner kan opereren, die als klankbord en ‘sparringpartner’ kan dienen en als ‘deskundig ’orgaan’ gezien wordt, dat goed op de hoogte is van de ontwikkelingen die relevant zijn voor het bedrijf. Een ondernemingsraad, die effectief en efficiënt omgaat met de beschikbare tijd, die goed communiceert richting, zowel bestuurder als achterban. Die betrokken en gedisciplineerd is, gefocust op de inhoud en die met inachtneming van procedures en afspraken, in het belang van de onderneming als geheel, slagvaardig functioneert en opereert.

Onze specialisten hebben jarenlange ervaring met het werken met ondernemingsraden op alle niveau´s (van PVT tot EOR) Zij hebben zowel ervaring met het begeleiden, coachen en adviseren van ondernemingsraden als de trajectbegeleiding van het oprichten en installeren van een OR en het verzorgen van basis, standaard en maatwerk trainingen voor zowel ondernemingsraden als directie.

Onderwerpen OR training